POTENCIÁLNÍ ZÁKAZNÍCI

Vážení, společnost Nimble energy s.r.o., IČ: 06358845, se sídlem Jungmannova 26/15, 110 Praha (dále také jako “
Nimble energy”), jakožto správci Vašich osobních údajů ve smyslu Čl. 4 odstavce 7 ve spojení s Čl. 26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále
také jako “GDPR”) si Vám tímto v souladu s Čl. 13 GDPR dovoluje sdělit následující informace:
Nimble energy zpracovává Vaše osobní údaje, které jste uvedli do formuláře k zasílání nabídek zboží nebo služeb Nimble energy na jejích internetových stránkách,
a to v rozsahu: méno, příjmení, společnost, e-mail a telefonní číslo.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány z právního důvodu a za účelem oprávněných zájmů Nimble energy na nabídce prodeje zboží nebo služeb, reklamě a marketingu. Nimble energy je tedy na základě Čl. 6 odstavce 1 písm. f) GDPR oprávněna zpracovávat Vaše výše uvedené osobní údaje bez Vašeho souhlasu.
Vaše osobní údaje budou Nimble energy zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který jsou zpracovávány, a to do uzavření předmětné smlouvy mezi Vámi a Nimble energy, kdy se stanete jejím klientem, nejdéle však po dobu 3 let od doby, kdy budete ze strany Nimble energy poprvé za výše
uvedeným účelem kontaktováni, pokud nevyužijete svého práva na výmaz Vašich osobních údajů.
Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonný ani smluvním požadavkem Nimble energy. Nejste povinni své osobní údaje poskytnout, v případě jejich neposkytnutí Vám nebude ze strany Nimble energy zasílána nabídka zboží nebo služeb, reklamy ani jiná marketingová sdělení této společnosti.
Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Vaše osobní údaje budou zpracovávány výlučně
zaměstnanci Nimble energy nebo jinou osobou, která pro Nimble energy zpracovává osobní údaje na základě smlouvy s ní uzavřené. Vaše osobní údaje budou
poskytnuty dalším příjemcům, a to zejména společnostem poskytujícím přepravní služby. V souvislosti s ochranou osobních údajů Vám GDPR dává následující
práva:

PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM
Dle Čl. 15 GDPR máte právo získat na základě žádosti od Nimble energy potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. V případě, že Vaše osobní
údaje zpracovávány jsou, máte právo na sdělení: účelu a rozsahu jejich zpracování, případných příjemců, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny,
doby, po kterou budou Vaše osobní údaje u Nimble energy uloženy, možnosti uplatnění práva požadovat od Nimble energy opravu, výmaz svých osobních údajů
nebo omezení jejich zpracování, práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a práva podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Taktéž
máte právo na sdělení veškerých dostupných informací o zdroji, ze kterého byly Vaše osobní údaje získány, a informace, zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně profilování. Máte právo na bezplatné poskytnutí první kopie svých zpracovávaných osobních údajů. Za další
kopie je Nimble energy oprávněna účtovat si přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům.

PRÁVO NA OPRAVU NEPŘESNÉHO ÚDAJE
Dle Čl. 16 GDPR máte právo na opravu Vašeho nepřesného osobního údaje, jakož i na doplnění neúplného osobního údaje, který se Vás týká.

PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÍHO ÚDAJE
Dle Čl. 17 GDPR máte právo na výmaz Vašeho osobního údaje, pokud Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel splnění předmětné smlouvy, pokud vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu Vaší konkrétní situace, a dále nebude existovat žádný převažující oprávněný důvod pro zpracování
Vašich osobních údajů. Taktéž máte právo na výmaz Vašeho osobního údaje, pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovány protiprávně, nebo pokud musí být Vaše
osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na Nimble energy vztahuje.

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍHO ÚDAJE
Dle Čl. 18 GDPR máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tj. zejména právo na přesun údajů do jiného systému a jejich znepřístupnění veřejnosti,
a u příslušných údajů na uvedení záznamu, že se na jejich zpracování vztahuje omezení, a to za předpokladu, že budete popírat přesnost Vašich osobních údajů,
po dobu potřebnou k tomu, aby Nimble energy mohla přesnost Vašich osobních údajů ověřit, zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, avšak odmítnete
výmaz osobních údajů, a budete místo toho požadovat pouze omezení jejich použití, Nimble energy již osobní údaje nebude potřebovat pro účel splnění předmětné smlouvy, ale Vaše osobní údaje budou požadovány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo, pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich
osobních údajů z důvodu Vaší konkrétní situace, a Vaše osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu nezbytnosti pro účely oprávněných zájmů Nimble energy či
třetí strany, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Nimble energy převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
Pokud bylo zpracování Vašich osobních údajů výše uvedeným způsobem omezeno, je Nimble energy oprávněna Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení,
zpracovávat pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby
nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Dle Čl. 20 GDPR byste měli právo získat od Nimble energy své osobní údaje, které jste jí poskytli pro účel splnění předmětné smlouvy, ve strukturovaném, běžně
používaném a strojově čitelném formátu, a žádat jejich předání jinému správci, pokud by zpracování Vašich osobních údajů bylo prováděno automatizovaně, a
toto předání by bylo technicky proveditelné. Nimble energy však Vaše osobní údaje v daném případě automatizovaně nezpracovává.

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Dle Čl. 21 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, pokud by byly Vaše osobní údaje
zpracovány pro účely oprávněných zájmů Nimble energy či třetí strany. Podání námitky způsobí, že Nimble energy již nebude oprávněna Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokáže, že její zájmy (oprávněné důvody pro zpracování) mají přednost před Vašimi základními právy a svobodami.

PRÁVO NEBÝT PŘEDMĚTEM ŽÁDNÉHO ROZHODNUTÍ ZALOŽENÉHO NA AUTOMATIZOVANÉM ZPRACOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ.
Dle Čl. 22 GDPR máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování. V případě Vašich osobních
údajů poskytovaných Nimble energy však k takovémuto rozhodování nebude docházet.

PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ÚŘADU
Dle Čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít za to, že v souvislosti se zpracováním
Vašich osobních údajů došlo k porušení GDPR. Veškerá výše uvedená práva jste oprávněni u Nimble energy uplatnit buď zasláním dopisu na adresu Jungmannova
26/15, 110 Praha 1 k rukám jednatele společnosti Jana Šamala nebo e-mailem na adresu info@nimble-energy.cz. Nimble energy je povinna na Vaši žádost v souvislosti s výše uvedenými právy odpovědět nebo této žádosti vyhovět bez zbytečného odkladu poté, co jí bude žádost doručena, nejpozději však do 1 měsíce od
doručení žádosti.

 

STÁVAJÍCÍ ZÁKAZNÍCI

Vážení, společnost Nimble energy s.r.o., IČ: 06358845, se sídlem Jungmannova 26/15, 110 Praha 1 (dále také jako “Nimble energy”), jakožto správci Vašich osobních údajů ve smyslu Čl. 4 odstavce 7 ve spojení s Čl. 26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
(dále také jako “GDPR”) si Vám tímto v souladu s Čl. 13 GDPR dovoluje sdělit následující informace:

Nimble energy bude zpracovávat osobní údaje, které jste uvedli ve smlouvě nebo v souvislosti s touto smlouvou uzavřenou s Nimble energy, a to v rozsahu:

– V případě, že je smluvní stranou fyzická osoba: jméno, příjmení, adresa, číslo bankovního účtu, telefonní číslo a e-mail, a
– V případě, že je smluvní stranou právnická osoba: jméno, příjmení, funkce, telefonní číslo a e-mail všech osob uvedených ve smlouvě, zejména osob zastupujících společnost.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány z právního důvodu a za účelem nezbytnosti pro splnění předmětné smlouvy, která má být mezi Vámi a Nimble energy
uzavřena. Nimble energy je tedy na základě Čl. 6 odstavce 1 písm. b) GDPR oprávněna zpracovávat Vaše výše uvedené osobní údaje bez Vašeho souhlasu.
Vaše osobní údaje budou Nimble energy zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který jsou zpracovávány, nejdéle však po dobu 15 let*
od uzavření předmětné smlouvy, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Nimble energy v případném soudním sporu ohledně nároků vyplývajících ze smlouvy,
která byla mezi Vámi a Nimble energy uzavřena.
Poskytnutí Vašich osobních údajů je požadavkem, který je nutno uvést do předmětné smlouvy. Nejste povinni své osobní údaje poskytnout, v případě jejich
neposkytnutí by však nemohla být s Nimble energy uzavřena předmětná smlouva.
Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Vaše osobní údaje budou zpracovávány výlučně
zaměstnanci Nimble energy nebo jinou osobou, která pro Nimble energy zpracovává osobní údaje na základě smlouvy s ní uzavřené.
V souvislosti s ochranou osobních údajů Vám GDPR dává následující práva:

PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM
Dle Čl. 15 GDPR máte právo získat na základě žádosti od Nimble energy potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. V případě, že Vaše osobní
údaje zpracovávány jsou, máte právo na sdělení: účelu a rozsahu jejich zpracování, případných příjemců, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny,
doby, po kterou budou Vaše osobní údaje u Nimble energy uloženy, možnosti uplatnění práva požadovat od Nimble energy opravu, výmaz svých osobních údajů
nebo omezení jejich zpracování, práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a práva podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Taktéž máte právo na sdělení veškerých dostupných informací o zdroji, ze kterého byly Vaše osobní údaje získány, a informace, zda dochází na základě zpracování
osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně profilování.
Máte právo na bezplatné poskytnutí první kopie svých zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie je Nimble energy oprávněna účtovat si přiměřený poplatek
odpovídající administrativním nákladům.

PRÁVO NA OPRAVU NEPŘESNÉHO ÚDAJE
Dle Čl. 16 GDPR máte právo na opravu Vašeho nepřesného osobního údaje, jakož i na doplnění neúplného osobního údaje, který se Vás týká.

PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÍHO ÚDAJE
Dle Čl. 17 GDPR máte právo na výmaz Vašeho osobního údaje, pokud Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel splnění předmětné smlouvy, pokud vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu Vaší konkrétní situace, a dále nebude existovat žádný převažující oprávněný důvod pro zpracování
Vašich osobních údajů. Taktéž máte právo na výmaz Vašeho osobního údaje, pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovány protiprávně, nebo pokud musí být Vaše
osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na Nimble energy vztahuje.

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍHO ÚDAJE
Dle Čl. 18 GDPR máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tj. zejména právo na přesun údajů do jiného systému a jejich znepřístupnění veřejnosti,
a u příslušných údajů na uvedení záznamu, že se na jejich zpracování vztahuje omezení, a to za předpokladu, že budete popírat přesnost Vašich osobních údajů,
po dobu potřebnou k tomu, aby Nimble energy mohla přesnost Vašich osobních údajů ověřit, zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, avšak odmítnete
výmaz osobních údajů, a budete místo toho požadovat pouze omezení jejich použití, Nimble energy již osobní údaje nebude potřebovat pro účel splnění předmětné smlouvy, ale Vaše osobní údaje budou požadovány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo, pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich
osobních údajů z důvodu Vaší konkrétní situace, a Vaše osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu nezbytnosti pro účely oprávněných zájmů Nimble energy či
třetí strany, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Nimble energy převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
Pokud bylo zpracování Vašich osobních údajů výše uvedeným způsobem omezeno, je Nimble energy oprávněna Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení,
zpracovávat pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby
nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Dle Čl. 20 GDPR byste měli právo získat od Nimble energy své osobní údaje, které jste jí poskytli pro účel splnění předmětné smlouvy, ve strukturovaném, běžně
používaném a strojově čitelném formátu, a žádat jejich předání jinému správci, pokud by zpracování Vašich osobních údajů bylo prováděno automatizovaně,
a toto předání by bylo technicky proveditelné. Nimble energy však Vaše osobní údaje v daném případě automatizovaně nezpracovává.

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Dle Čl. 21 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, pokud by byly Vaše osobní
údaje zpracovány pro účely oprávněných zájmů Nimble energy či třetí strany. Podání námitky způsobí, že Nimble energy již nebude oprávněna Vaše osobní údaje
zpracovávat, pokud neprokáže, že její zájmy (oprávněné důvody pro zpracování) mají přednost před Vašimi základními právy a svobodami.

PRÁVO NEBÝT PŘEDMĚTEM ŽÁDNÉHO ROZHODNUTÍ ZALOŽENÉHO NA AUTOMATIZOVANÉM ZPRACOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ.
Dle Čl. 22 GDPR máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování. V případě Vašich osobních
údajů poskytovaných Nimble energy však k takovémuto rozhodování nebude docházet.

PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ÚŘADU
Dle Čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít za to, že v souvislosti se zpracováním
Vašich osobních údajů došlo k porušení GDPR.

Veškerá výše uvedená práva jste oprávněni u Nimble energy uplatnit buď zasláním dopisu na adresu Jungmannova 26/15, 110 Praha 1 nebo e-mailem na adresu
info@nimble-energy.cz .

Nimble energy je povinna na Vaši žádost v souvislosti s výše uvedenými právy odpovědět nebo této žádosti vyhovět bez zbytečného odkladu poté, co jí bude
žádost doručena, nejpozději však do 1 měsíce od doručení žádosti.

* Promlčecí lhůta pro uplatnění práva na náhradu škody nebo jiné újmy způsobené úmyslně nebo práva na vydání bezdůvodného obohacení nabytého úmyslně.

Powered by nimble energy team. 100% Reduced CO² emission on site.

cs_CZ